ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Ezeket a feltételeket Magyarország törvényei szabályozzák.

Üzemeltetői adatok

Cégnév: Fritzson-Bajdor Tünde Júlia EV.
Székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 190./ 1. a
Adószám: 54840171-2-41
Cégjegyzék szám: 52417517
Szerződés nyelve: magyar
Elektronikus elérhetőség: info@swappis.hu
Telefonos elérhetőség: +36 30 967 9303
Számlaszám:  10104105-09158000-01005005
A tárhelyszolgáltató elérhetőségei: Propagent Kft. 2840 Oroszlány, Bánki Donát u. 49. E-mail: support@propagent.eu

A szolgáltató a jelen általános szerződési feltételekben a továbbiakban: üzemeltető.

Regisztráció

A SWAPPIS a Webáruházon keresztül megrendelést csak regisztrált vevőktől fogad el, a regisztrációhoz szükséges, hogy a Vevő a regisztráció során a SWAPPIS által kért valamennyi adatot hiánytalanul megadja. A regisztráció során a Webáruház figyelmeztető üzenetben tájékoztatja a Vevőt, ha adatait hiányosan adta meg, és a sikeres regisztrációhoz helyesbítés szükséges. A SWAPPIS -t a regisztráció vagy megrendelés során a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető bármely problémáért, késedelemért, hibáért felelősség nem terheli. Regisztrálni lehetséges a megrendelési folyamat során, vagy a vásárlást megelőzően a Webáruház felső fejléc sorában található “Regisztráció” vagy „Regisztrálj itt a ruhaleadáshoz” menüpontot választva az adatlap kitöltésével. A regisztrációval a Vevő az ÁSZF-ben és az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat elfogadja, az Adatkezelési Tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul. A regisztrációval egyidejűleg a Vevő hozzájárulhat ahhoz, hogy részére a SWAPPIS E-mail-ben, SMS-ben, vagy postai úton ajánlatokat, reklámküldeményeket küldjön. A SWAPPIS Webáruházában kizárólag 16. életévüket betöltött személyek regisztrálhatnak, a regisztrációval a Vevő akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte.
A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. A vevő köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vevő egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vevő adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az üzemeltető/ szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeltető kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból. A regisztrációt az e-mail cím azonosítja, tehát egy e-mail címet csak egyszer lehet regisztrálni.
A regisztráció kötelezettségekkel nem jár.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) érvényesek a Fritzson-Bajdor Tünde EV. (továbbiakban: SWAPPIS) által üzemeltetett SWAPPIS.hu weboldalon (továbbiakban: Webáruház) keresztül a vásárló (továbbiakban: Vevő) által történő regisztráció vagy bármely megrendelés esetén.

Törzsvásárlói pontrendszer

Vevőnek lehetősége van törzsvásárlói pontok gyűjtésére, ennek feltétele a használt ruhák leadása telephelyünkön (Cím: 1137. Budapest, Katona József u. 9-11. Bejárat a Kresz Géza u. felől, továbbiakban telephely). A törzsvásárlói programban való részvétel, és az ahhoz szükséges ruhaleadás ingyenes. A törzsvásárlói pontok gyűjtésében minden teljes cselekvőképességgel rendelkező természetes személy részt vehet, aki ruhákat ad le a Swappis telephelyén. A regisztrációs lapot minden természetes személy csak saját személyes adataival jogosult kitölteni, melynek valódiságáért a regisztrációs lap kitöltését követően aláírásával felelősséget vállal. A megadott adatok valódiságáértFritzson-Bajdor Tünde Júlia EV. nem vállal felelősséget. A ruhák leadását követően lehetőség van Tagkártyát igényelni, melyen nyomon követhető az aktuális pontegyenleg, erre kizárólag személyesen, pesthidegkúti telephelyünkön van lehetőség. A honlapon történő regisztrációt követően a Vevő saját felhasználói fiókjában is nyomon követhető a pontegyenleg. A Tagkártyán illetve a felhasználói fiókban tárolt pontok átruházhatóak, elévülési idejük nincs.

Pontszerzés menete

A ruhák leadásához opcionálisan megtehető előzetes regisztrációt a https://www.swappis.hu/fiokom/ oldalon lehet megtenni. Amennyiben ez nem történik meg online, lehetőség van személyesen, a telephelyünkön is megtenni a regisztrációt. A leadásra szánt ruhákat pesthidegkúti telephelyünkön vesszük át, és aktuális egységárainknak megfelelően pontozzuk. A vevő ebben az esetben a ruha teljes árának (tehát nem az 50%-kal csökkentett, tag árának) megfelelő értékű pontot kap, amely legkésőbb 5 munkanapon belül megjelenik saját regisztrációs fiókjában is, melyről e-mail értesítőt is kap, illetve a helyszínen kiállításra kerül egy névre szóló tagkártya, amely szintén tartalmazza az aktuális pontegyenleget. A Swappis fenntartja a ruhák egyedi osztályozásának jogát, tehát megszabhatja, hogy milyen ruhadarabokat vesz át, illetve melyek azok a darabok, melyeket visszaad a leadónak (minőségtől függetlenül). A Swappis nem köteles minden ruhát átvenni, melyek megfelelnek a minőségi átvizsgálás során.

Pontok nyilvántartása a tagkártyán

A Vevő az első leadást követően telephelyünkön, személyesen kapja megy névre szóló tagkártyáját, melyen nyomon követkető aktuális pontegyenlege. A Swappis nem vállal felelősséget a pontok nyilvántartásának eltéréseiért a felhasználói fiók, valamint a tagkártyán szereplő egyenleg között abban az esetben, ha a következő leadáskor, illetve vásárláskor a vevő nem tudja bemutatni tagkártyáját, és ebből kifolyólag a Swappis nem tudja felvezetni az aktuális pontegyenleget a tagkártyára. A felhasználói fiókban minden leadást, illetve vásárlást követően a Swappis 5 munkanapon belül elvégzi a pontegyenleg aktuális frissítését. Minden esetben a felhasználói fiókban vezetett pontegyenleg a mérvadó.

Pontok beváltásának menete

A pontokat lehetőség van személyesen beváltani pesthidegkúti telephelyünkön illetve online vásárlás alkalmával webshopunkban. A pontok személyes vásárlás esetén átruházhatók, ezt azonban a pontok tulajdonosának minden alkalommal jeleznie kell munkatársaink felé telefonon, e-mailben vagy Facebook Messenger üzenetben. Személyes adatok leadása ebben az esetben nem szükséges, az átruházott fél adatai nem kerülnek tárolásra. A pontok korlátlan ideig felhasználhatók, elévülési idejük nincs.

Leadott ruhák minőség szerinti osztályozása

Kizárólag az aktuális szezonnak megfelelő ruhákat áll módunkban átvenni, melyek állapota még tovább-hordásra alkalmassá teszi a ruhadarabokat. Nem áll módunkban átvenni sérült (szakadt, bolyhos, foltos, lyukas, színében fakult), illetve hordásra nem alkalmas ruhadarabokat. Csak kimosott ruhákat áll módunkban átvenni, koszos, illetve nem megfelelő illatú (dohos, kellemetlen szagú) ruhákat nem.

Visszavásárlási lehetőség, elállási jog

A SWAPPIS-tól nyugodtan rendelhet! Cégünk minden termékére visszavásárlási lehetőséget biztosít az alábbiak szerint:
Elállási jog
Amennyiben a SWAPPIS által küldött termék nem nyerné el a Vevő tetszését vagy bármely más okból így dönt, a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a Vevőnek a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül joga van indokolás nélkül elállni vásárlási szándékától. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vevő vagy a Vevő által megjelölt, a szállítótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Ha a Vevő elállási jogával élni kíván köteles az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát eljuttatni a SWAPPIS-hoz E-mail üzenetben az info@swappis.hu E-mail címre, vagy postai úton a1029 Budapest, Köztársaság u. 34/A/3 címre. A Vevő az elállási jogát a megrendelés és a termék átvétele közti időben is gyakorolhatja.

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §-a szerint bizonyos termékek esetén a fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát (így pl.: hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver esetében ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta, olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel, olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak).
Az elállási jog csak a fogyasztónak minősülő Vevők által gyakorolható, tehát azon személyek által, akik a szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körén kívül eljáró természetes személyek. Gazdálkodó szervezeteket (vállalkozásokat) az elállási jog a vonatkozó jogszabályok alapján nem illeti meg.
Ha a Vevő eláll a vásárlási szándékától (a szerződéstől), a SWAPPIS haladéktalanul, de legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vevő a SWAPPIS által felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott).

A visszatérítést a SWAPPIS mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vevő nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vevő viseli. A SWAPPIS utánvétes rendelés esetén postai úton – a Vevő megrendelésében rögzített névre és címre – küldi vissza a visszafizetendő összeget, bankkártyás fizetés esetén arra a bankszámlára utalja vissza, amelyről kifizetésre került a termék. Előre utalásos fizetés esetén pedig a SWAPPIS kizárólag csak arra a bankszámlaszámra tudja visszautalni az összeget, amely számláról a Vevő legelőször teljesített fizetést a Webáruházban.
A Vevő köteles a SWAPPIS számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A Vevő köteles az árut normál belföldi csomagként, saját költségén visszajuttatni az alábbi címre: Fritzson-Bajdor Tünde EV. 1029 Budapest, Máriaremetei út 151.(utánvétes, illetve portós csomagot a SWAPPIS-nak nem áll módjában átvenni). A Vevő lehetőség szerint a terméket a címkével ellátott eredeti csomagolással juttassa vissza a SWAPPIS részére, azon jelölve a visszaküldés okát, hogy ezzel is meggyorsítsa a visszavételezés folyamatát. A könnyebb visszaküldés érdekében a számlán mellékelt matrica használandó. A visszaküldött áru nem lehet megrongált vagy használt, kivéve a termék jellegének, tulajdonságainak, működésének megállapításához szükséges használatot (mint például: felpróbálás, a termék átnézése). Az ezt meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért, kárért és költségért – tehát amennyiben a visszaküldött áru megrongált vagy olyan használat nyomait fedezni fel rajta, mely az általános elvárhatóság határán túl van – a Vevő felel. Ebben az esetben a SWAPPIS a Vevőre háríthatja a rongálásból vagy az áru használatából eredő értékcsökkenést, kárt és költséget, mely összeg a Vevőnek visszafizetendő összegből levonható.  Amennyiben a Vevő rendelési összeghez kötött kedvezményt vesz igénybe, a termék visszaküldésénél annak értékéből a kedvezmény százalékos arányban visszavonásra kerül, tehát a kedvezménnyel csökkentett érték kerül visszatérítésre.
Az esetlegesen bármilyen okból nem megfelelő és visszaküldött termékek árát az áru beérkezését követően 14 napon belül minden esetben visszatérítjük.

Cserelehetőség

Csereigény esetén a cserélni kívánt terméket a Vevőnek vissza kell küldenie a SWAPPIS részére, a visszaküldött termékek árát 14 napon belül visszatérítjük. A cseretermékre új megrendelést kell leadni. Ebben az esetben a terméket újra ki kell fizetnie (mivel a visszaküldött, cserélni kért termék árát visszatérítjük).A cserecsomagot természetesen újabb szállítási költség felszámítása nélkül szállítja ki a Vevőnek a SWAPPIS kivéve, ha az adott csomagból minden terméket visszaküldött, mert ez utóbbi esetben a postaköltség Vevő részére történő visszatérítése automatikusan megtörténik.

Megrendelés

A Vevő a megrendelését a Webáruházban a megvásárolni kívánt termék kosárba helyezésével, belépés vagy regisztráció után, a fizetési mód kiválasztását követően a Megrendelem gombbal tudja leadni. A megrendeléssel a Vevőnek fizetési kötelezettsége keletkezik a SWAPPIS felé. A megrendelés során a Vevő a rendelésre vonatkozó adatokat bármikor javítani tudja, pl. a kosárban a mennyiség változtatásával, termékek hozzáadásával vagy törlésével stb. Technikai okok miatt a regisztráció során megadott szállítási cím módosítására nincs lehetőség. A megrendelés leadását követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül a SWAPPIS a Webáruház által generált automatikus E-mail üzenetben visszaigazolja a Vevőnek a szerződési jognyilaktozatának beérkezését. Ez a visszaigazoló E-mail üzenet kizárólag a megrendelés SWAPPIS-hoz történt beérkezését és sikeres rögzítését nyugtázza. Előfordulhat, hogy a SWAPPIS – a megrendelés visszaigazolása ellenére – a megrendelt terméket készlethiány miatt vagy más okból csak később tudja szállítani, vagy egyáltalán nem tudja szállítani. A SWAPPIS nem vállal felelősséget a késedelmes vagy elmaradó szállítás miatt esetlegesen felmerülő semmilyen kárért. Az egyes termékek lényeges tulajdonságait és árát a termékek terméklapjai tartalmazzák. A Webáruházban feltüntetett árak minden esetben magyar forintban vannak megadva és tartalmazzák az ÁFÁ-t. A SWAPPIS az árváltoztatás jogát fenntartja, azonban ez nem érinti a már visszaigazolt megrendeléseket melyekre a visszaigazolásban rögzített ár vonatkozik.
A SWAPPIS mindent megtesz annak érdekében, hogy a Webáruházban a mindenkori helyes adatok kerüljenek feltüntetésre. Amennyiben ennek ellenére téves adat, hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0″ Ft-os vagy „1″ Ft-os árra, akkor a SWAPPIS nem köteles a terméket a tévesen feltüntetett áron szállítani. A SWAPPIS nem felelős a Webáruházban közzétett árazási vagy egyéb hibákért és az ezekből esetlegesen eredő bármilyen kárért és fenntartja a jogot a félreértésen alapuló megrendelések törlésére, azok teljesítésének megtagadására. 

A rendelés menete

• A kosárba rakom gombra kattintva a terméket a Kosárba helyezheti.
• Ezt követően a kosárba lépve ellenőrizhetjük, hogy a kosárba helyezett termékek száma, mennyisége megegyezik-e az általunk kiválasztottakkal. Itt van lehetőség módosítani azokat.
• Amennyiben mindent rendben találtunk a Tovább a pénztárhoz gombbal léphetünk a pénztár oldalra.
• Ezen az oldalon a számlázási és szállítási adatok megadása, valamint a szállítási mód kiválasztása után a Megrendelem gombbal adhatjuk le rendelésünket.

A megrendelt termék fizetésének módja

Banki előre utalással történő teljesítés: ha már visszaigazoltuk az Ön megrendelését, akkor a visszaigazoló e-mailben megtalálja a bankszámlaszámunkat és a megrendelésszámot, amelyre hivatkozni kell az átutalás megjegyzés / közlemény rovatában. Amennyiben az átutalt összeget jóváírják a bankszámlánkon, csak ezt követően adjuk fel a futárszolgálattal a terméket.(bankszámlaszámunkat az üzemeltetői adatok között találja meg)
Személyesen történő teljesítés: Ez esetben Ön az üzemeltető székhelyén/telephelyén forintban fizeti meg a termék vételárát, vagy készpénzben, vagy bankkártyával.
Bankkártyával történő fizetés a következő, érvényes és hatályos bankkártyák tulajdonosai számára lehetséges: Visa, MasterCard, Visa Elektron, Maestro
Utánvéttel történő teljesítés: A terméket az általunk megbízott futárszolgálat szállítja ki az Ön által megadott címre, ahol a termék, vagy termékek számla szerinti árát a futárnak kell készpénzben kifizetni. Utánvétes megrendelés esetén a szállítási költséghez az utánvételi díj még hozzáadódik.
Utánvéttel fizetés esetén a megrendelt terméket a csomag átvételekor a kézbesítőnek készpénzben kell kifizetni.

Szállítási információk, a szállítás díja

 

Foxpost csomagátvétel: A Csomag megérkezésekor kérjük, minden esetben ellenőrizze a csomagolás sértetlenségét! Sérült csomagot ne vegyen át a futártól vagy ragaszkodjon a jegyzőkönyv felvételéhez! Ha a csomag sérült és nincs hozzá mellékelve sérülésről szóló kárfelvételi jegyzőkönyv, kérjük, ne vegye át a csomagot. Hiányos csomag esetén küldje el a SWAPPIS címére a jegyzőkönyvet, és a SWAPPIS pótolja a hiányzó árucikket. Az esetleges további reklamációk érvényesítése érdekében kérjük, őrizze meg a csomag kifizetését igazoló bizonylatot.
A házhozszállítás határideje, szállítási határidő: 2-3 munkanap; nagy kereslet esetén előfordulhat, hogy egyes termékekből hiány keletkezik, s így a megrendelt árucikkeket a SWAPPIS csak több csomagban tudja elküldeni. A csomagban mellékelt számlán, esetleg levélben közöljük a hiányzó termékekre vonatkozó szállítási információt. 

A házhozszállítás díja: 20 000 Ft feletti rendelés esetén a házhozszállítás ingyenes. A házhozszállítás díja, amennyiben a rendelés értéke a 20 000 Ft-ot nem haladja meg: 699 Ft: előre utalás vagy a Webáruházban történő bankkártyás fizetés esetén.

A rendelés értékének megállapítása során kedvezmény igénybevétele esetén a tényleges, már a kedvezménnyel csökkentett vásárlási értéket vesszük figyelembe. Az ugyanazon Vevő által egy napon, de külön megrendelésben leadott rendeléseket a SWAPPIS külön kezeli és szállítja házhoz, ezért azok tekintetében a szállítási díj külön, megrendelésenként fizetendő.

 Szállítási határidő: Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy készleten lévő termékek esetén a szállítási határidőnk: 2-3 munkanap.

Hetente egyszer van jelenleg a veszélyhelyzet miatt a rendelések kiküldése

 

Foxpost elérhetőségei: 

Telefon: 06-1-999-0-369
Hétfőtől péntekig, 8-20 óra között várjuk hívásodat.
Ügyfélszolgálat: 1097 Budapest, Táblás u. 36-38. „C” épület
E-mail cím: info@foxpost.hu

 

Fizetési információk, lehetőségek

 A Webáruházban bankkártyás vagy utánvétes fizetésre van lehetőség, mely lehetőségek közül a Vevő a megrendelési folyamat során választhat. A házhozszállítás díja a választott fizetési módtól is függ, a díj a megrendelési folyamatban a Vevő számára feltüntetésre kerül. A minimum rendelési összeg: 3500 Ft. A vásárlási utalványokat és a korábbi ruhaleadásból származó kedvezményeket bármelyik fizetési mód választásával fel lehet felhasználni.Fizetés bankkártyával: A Webáruházban a Vevő online, Visa, MasterCard, Visa Elektron, Maestro bankkártyával is fizethet. Ennek a fizetési módnak az igénybe vételéhez a megrendelési folyamat során a „bankkártya” lehetőséget kell választani, majd a Vevő a pénztárból átirányításra kerül a pénzügyi művelet feldolgozását végző www.b-payment.com Payment oldalára ahol a fizetés történik, melynek során a bankkártyát kibocsátó társaság, a kártyaszám és az érvényesség dátuma mellett a bankkártya ellenőrző kódjának megadása szükséges. Az ellenőrző kód a bankkártya hátoldalán található 3 jegyű szám, amely az internetes fizetés biztonságosságát szolgálja. A legmodernebb kódolási technikák, mint pl. a Secure Socket Layer (SSL) és a 3D-Secure-eljárás az interneten is a lehető legnagyobb biztonságot kínálják a fizetésre.  A bankkártyás vásárlási lehetőség a teljes SWAPPIS kínálatra vonatkozik. A SWAPPIS a fizetendő összeggel csak az áru kiszállításakor terheli meg a Vevő által használt bankkártyát, azonban az összeg már a megrendeléskor zárolásra kerül.

Fizetés előre utalással: Az előre utalásos fizetési mód technikai okok miatt csak abban az esetben választható, ha a Vevő a saját nevére szóló számlaszámról tud utalni! Kérjük választásakor ezt vegye figyelembe. Ha a Vevő a banki előre utalásos fizetési módot választja, akkor a SWAPPIS a megrendelést visszaigazoló E-mail-ben megadja az átutaláshoz szükséges információkat. A Vevő ezután elutalja a visszaigazoló E-mail-ben rögzített fizetendő összeget (megrendelt termékek értéke + szállítási díj) a SWAPPIS bankszámlájára és amint ez megérkezik, a rendelés küldhetővé válik (erről a Vevő külön értesítést kap E-mail útján). Ezt követően a SWAPPIS eljuttatja a Vevőhöz a csomagot. A SWAPPIS által vállalt szállítási határidő a fizetendő összegnek a SWAPPIS bankszámláján történő jóváírásától számítódik.  

Számlaszám:  10104105-09158000-01005005 

Kérjük, hogy az átutalással feltétlenül várja meg a megrendelés visszaigazolását, és figyelmesen töltse ki az utalás közlemény rovatát a visszaigazoló E-mailben leírtak alapján!

Fizetés bankkártyával: A Webáruházban a Vevő online, Visa, MasterCard, Visa Elektron, Maestro bankkártyával is fizethet. Ennek a fizetési módnak az igénybe vételéhez a megrendelési folyamat során a „bankkártya” lehetőséget kell választani, majd a Vevő a pénztárból átirányításra kerül a pénzügyi művelet feldolgozását végző B-Payment Zrt. Payment oldalára ahol a fizetés történik, melynek során a bankkártyát kibocsátó társaság, a kártyaszám és az érvényesség dátuma mellett a bankkártya ellenőrző kódjának megadása szükséges. Az ellenőrző kód a bankkártya hátoldalán található 3 jegyű szám, amely az internetes fizetés biztonságosságát szolgálja. A legmodernebb kódolási technikák, mint pl. a Secure Socket Layer (SSL) és a 3D-Secure-eljárás az interneten is a lehető legnagyobb biztonságot kínálják a fizetésre.  A bankkártyás vásárlási lehetőség a teljes SWAPPIS kínálatra vonatkozik. A SWAPPIS a fizetendő összeggel csak az áru kiszállításakor terheli meg a Vevő által használt bankkártyát, azonban az összeg már a megrendeléskor zárolásra kerül.

B-Payment Zrt. elérhetőségei:

Postacím: 1380 Budapest, Pf.:1151
Központi e-mail: info@b-payment.hu
Pénzügy: penzugy@b-payment.hu
Karrier: jobs@b-payment.hu
Ügyfélszolgálat: +36 1 793 6776

Fizetés előre utalással: Az előre utalásos fizetési mód technikai okok miatt csak abban az esetben választható, ha a Vevő a saját nevére szóló számlaszámról tud utalni! Kérjük választásakor ezt vegye figyelembe. Ha a Vevő a banki előre utalásos fizetési módot választja, akkor a SWAPPIS a megrendelést visszaigazoló E-mail-ben megadja az átutaláshoz szükséges információkat. A Vevő ezután elutalja a visszaigazoló E-mail-ben rögzített fizetendő összeget (megrendelt termékek értéke + szállítási díj) a SWAPPIS bankszámlájára és amint ez megérkezik, a rendelés küldhetővé válik (erről a Vevő külön értesítést kap E-mail útján). Ezt követően a SWAPPIS eljuttatja a Vevőhöz a csomagot. A SWAPPIS által vállalt szállítási határidő a fizetendő összegnek a SWAPPIS bankszámláján történő jóváírásától számítódik.

Banki előreutalásos illetve bankkártyás fizetési mód választása esetén: a tartósan fennmaradó készlethiány miatt kifogyott termékek rendelési értékét, illetve az esetlegesen visszaküldött termékek értékét a Vevő által a fizetéshez használt bankszámlára lehetőség szerint a legrövidebb időn belül jóváírjuk (az elállási jogról szóló rendelkezések figyelembe vételével). A bankkártyás és a banki előre utalással történő fizetés választása esetén a leadott rendelésekben a SWAPPIS utólag nem tud módosítani!  

Szavatosság, jótállás

Kellék szavatosság: A Vevő a SWAPPIS hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) szabályai szerint közvetlenül a SWAPPIS-val szemben. A Vevő a kellékszavatosság érvényesítése körében választása szerint kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a SWAPPIS számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vevő a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását valamint a szerződéstől is elállhat. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. Ugyanakkor a Vevő a szerződés teljesítésétől számított két éves (használt termékek esetén 1 éves) elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő a számla bemutatásával igazolja, hogy a terméket a SWAPPIS-tól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Amennyiben az árucikk hibája a vásárláskor ismert vagy egyébként felismerhető volt, a Vevő nem élhet kifogással az árucikk ezen hibája miatt. A Vevőnek a vásárlás előtt az árucikket mindenre kiterjedő alapossággal kell megvizsgálnia, mivel az olyan hibák tekintetében, amelyek már a vásárláskor szemmel láthatóan felismerhetők voltak, a kereskedő elutasíthatja a fogyasztó kifogását.

Termékszavatosság: A termék (ingó dolog) hibája esetén a Vevő – választása szerint – az előző pontban meghatározott kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét a Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét a Vevő kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania. A gyártó, forgalmazó (SWAPPIS) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak, forgalmazónak (SWAPPIS-nak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. A Vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényt a gyártóval szemben érvényesítheti.  

 Jótállás hibás teljesítés esetén: a SWAPPIS a 151/2003. (IX.22) Kormányrendelet alapján jótállásra köteles a jogszabály 1. számú mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkek vonatkozásában. A jótállásból eredő jogait a Vevő a fogyasztási cikk részére történő átadásától kezdődő 1 éves időtartamon belül gyakorolhatja. A SWAPPIS jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállási igény a jótállási jeggyel, valamint a csomagban kapott számlával érvényesíthető. A jótállásra vonatkozó részletes információkat az adott termékre vonatkozó jótállási jegy tartalmazza. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A vásárlást követő 3 munkanapon belüli meghibásodás miatt felmerülő csereigényt a SWAPPIS a tartós fogyasztási cikk cseréjével teljesíti. 

 A Vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Vevőt a jótállásból fakadó jogok a Kellékszavatosság és a Termékszavatosság pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 A szavatossági és jótállási igények intézése: A SWAPPIS a nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényekkel kapcsolatban a 19/2014. (IV.19.) NGM rendeletben foglaltak szerint jár el, melynek értelmében az igényről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti: a) a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez, b) a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát, c) a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját, d) a hiba bejelentésének időpontját, e) a hiba leírását, f) szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá g) a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát. 

 Ha a SWAPPIS a szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a Vevő által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv tájékoztatást tartalmaz arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a Vevő a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. Ha a SWAPPIS a Vevő szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon értesíti a Vevőt. A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak. 

Egyebekben a jótállásra a Ptk.6.171-173.§-ban foglaltak az irányadóak.

Panaszkezelés, jogorvoslat, felügyeleti szervek

Panasszal, szavatossági vagy jótállási igénnyel kapcsolatban a SWAPPIS Vevőszolgálata áll a Vevők rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken: SWAPPIS Ügyfélszolgálat: 1029 Budapest, Köztársaság u. 34/A/3, elektronikus elérhetőség: info@swappis.hu, telefonos elérhetőség: +36 30 967 9303

A Vevő a fenti elérhetőségek egyikén jelentheti be igényét, melyet a SWAPPIS a lehető legrövidebb időn belül elbírál. Amennyiben a fogyasztó jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz vagy lakóhelye vagy a szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő Békéltető Testülethez. A járási hivatalok elérhetőségeit itt találja.

Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Központi telefonszám: 06 1 488 2186

Fax: 06 1 488 2131

Az egyes megyékben található békéltető testületek elérhetőségét itt megtekintheti.

Online vitarendezés

Az online vásárolt termékkel kapcsolatban felmerült panasza esetén az Európai Bizottság által létrehozott  platformon   keresztül kezdeményezheti vitás ügyének bírósági úton kívüli rendezését. Az online vitarendezési platformon az űrlap kitöltésével nyújthatja be panaszát. Az űrlaphoz célszerű csatolni minden dokumentumot, mely panaszát alátámasztja.

Vegyes rendelkezések

A Webáruházban megjelenített valamennyi tartalom (termékleírás, szöveg, kép, grafika stb.) szellemi alkotásnak minősül, így szerzői jogvédelem alatt áll, a szerzői jog jogosultja a SWAPPIS. Bármely tartalom engedély nélküli másolása, sokszorosítása vagy egyéb módon történő felhasználása a szerzői jog megsértésének minősül, így az tilos. A SWAPPIS kizárja a felelősségét a Webáruház használói által kifejtett bármely magatartásért, vagy a Webáruház használata során felmerülő bármely kárért. A Webáruház használója saját magatartásáért teljes mértékben és kizárólagosan felelősséget vállal. 

A SWAPPIS fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa. Az ÁSZF egyes rendelkezéseinek érvénytelensége nem érinti az ÁSZF érvénytelenségi okkal nem érintett egyéb rendelkezéseinek érvényességét. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet rendelkezései irányadók.

A szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, elektronikus úton kerül iktatásra, és a későbbiekben hozzáférhető. A SWAPPIS és a Vevő között létrejött valamennyi szerződés nyelve a magyar.

Általános információk

A ruhaneműkön található jelzések értelmezése:

Elállási nyilatkozat

ELÁLLÁSI NYILATKOZAT MINTA

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: ……………….. Cím: ……………………………….. Telefon: …………………………. Email cím: …………………..

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

Az elállási nyilatkozat ide kattintva letölthető 

Törvényi hivatkozások

 • Adatkezelés: 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
 • Elállás, termékszavatosság, kellékszavatosság, visszatérítés
  45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
 • Jótállás
  151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
 • Szerzői jogok
  1999. évi LXXVI. törvény
 • A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
  1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
  2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
  társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
  2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);
  151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
  45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
  19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra
  vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

Hamarosan!

 

You have Successfully Subscribed!

Green startup company

 

Swappis is a green start up company with a mission to prolong the life span of our clothes by collecting the ones people don`t wear any more and connecting them with their next owner who will happily wear them.


We would like to create a conscious and responsible fashion trend that appreciate the clothes that are already produced and do not have an urge to buy new garments to feel special about themselves.


By accelerating reuse of our clothes we extend their life, minimize textile waste  and we can significantly decrease the negative environmental impacts of the fashion industry.

You have Successfully Subscribed!

Clean out your closet and update with us!

 

Are you bored with your wardrobe? Do you have clothes that you bought for one occasion only and don`t use it any more? Have you changed in size? Are you longing for a new style? Would you like to try different styles and colours than you are used to?


You can bring your clothes you got tired of to us and we`ll give you points for them according to their quality and condition.

What do you win with us?


You declutter your closet, you can purchase with your points continuously with discount and at the same time you help the envrironment and other people to update their wardrobe responsibly. With some of the clothes we help the ones in need.

You have Successfully Subscribed!

One man's trash is another man's treasure

 

Fashion doesn`t have to cost the Earth. We believe in a diverse and more creative fashion that mathes each individual according to their personal style.

Fashion is not about the newest trend but the mixture of all previous ones, vintage and contemporary, feminine and masculine, local and classy style. Fashion should support creativity and individual style.

We all have clothes at home that we never wear, but it doesn`t mean that someone else would not appreciate it. As the old saying goes "One man's trash is another man's treasure".

As many we are who hand in their unwanted clothes as diverse the supply of styles will be.

Together we decrease textile waste, help the environment and each other to dress more sustainably. It`s a win-win situation.

You have Successfully Subscribed!

Sustainable fashion

 

Sustainability, environmental consciousness, and responsible consumption are gaining more and more importance nowadays in developed societies. The awareness about these topics is growing. But how does this apply to fashion and what can we as consumers do about it?

Fast fashion chains come out with new collections every second or third week in big stores all around the world, thus overproduction and its negative consequences are tangible. This is the reason why the fashion industry is the second biggest polluting industry in the world after the oil industry. From the raw materials to the final products the fashion industry causes serious environmental damage in nature and societies where production takes place through their intensive water use, water contamination and massive amount of chemical use, not to mention the unhuman working conditions and underpaid workers who are often women and children. 

In Hungary we throw away 20 millions tons of textiles that end up in landfills. Half of this amount is out of materials that never decompose.

There is one simple and smart solution for this complex problem: we have to accelerate REUSE and RECYCLING of our clothing. By doing so we can decrease the negative impact areas of new production and extend the life of our clothes.

Join our mission and be part of the slow fashion movement! 


You have Successfully Subscribed!

We are looking for partners!

 

Who can be our partners:

 • organisations whom are interested in providing clothes collection for their     employees or clients
 • organisations whom would like to collaborate in providing a place to put our collection boxes for our campaign or an event for a market of preowned clothes
 • schools, projects and designers whom are looking for used clothes as raw materials for their upcycling, redesign or other creative works

 

What do you win with us? Through collaborating with us your organisation can:

 • extend their CSR activities
 • strengthen their social responsibility
 • improve their sustainability strategy

 

What kind of organisations can be our partners:

 • big companies
 • office buildings
 • institutions
 • restaurants and event places
 • non-profit organisations

In case you think it sounds interesting for you please contact us through the contact form and write "partnership" in the subject. We`ll get in touch with you as soon as we can.

You have Successfully Subscribed!

What kind of clothes we accept

 

Female and male clothes, shoes, bags, belts, hats and accesoires such scarves, jewelleries etc. We appreciate styles from all decades, we welcome vintage items from the 20s to the 90s. The original price of the product though should be over 1500 HUF.

 

Quality criteria:

 

 • preferably the items should be from the current season (during spring you can hand in spring and summer season items, during autumn you should bring autumn and winter items)
 • lean, whole, preferably frehsly laundred clothes, shoes should be gently used
 • free of stains and free of odor please
 • items should not be damaged, shubby, teared, frayed and have big holes on
 • bottoms and zippers should be functioning

 

For the items that do not meet the above mentioned criteria we cannot give points to its owner.

 

What type of clothes we cannot accept:

 

 • lingerie, underwear, swimwear, socks (except the original price tag is on)

 

You have Successfully Subscribed!

Book a home collection online

 

Home collection applies to premium quality clothes and accessories in case the original price of one item exceeds 30.000 HUF and the amount of clothes are at least 10 pieces.
Brands should be original and not faked, otherwise we cannot accept them.


In case you would like to order our home pick up collection, please write us a message with the brands and the quantity of the items you have and we'll contact you about the details.

You have Successfully Subscribed!

Evaluation criteria


We evaluate and give points to the items according to the following attributes:

Material: synthetic materials (polyester, nylon, polyacryl, artificial leather) receive lower points and natural materials (cotton, silk, linen, wool, viscose, leather) receive higher points.

Brand: lower price brands receive lower points, higher price brands receive higher points

Style and uniqueness: unique and vintage items receive higher points compared to mass production contemporary items ( all items older than 20 years old are classified as vintage)

Condition: clothes with less slitage and better condition receive higher points compared to more frequently used and washed out items

You have Successfully Subscribed!

Hand your points over to someone else!

 

In case you have received points and you do not need all of them or do not want to use them at all, you can hand them over to somebody else, so they can go and shop with points instead of you.


How it works? Just send us a message through our contact form and write how many of your points you would like to hand over and write down the name and the e-mail of that person.

You have Successfully Subscribed!

Coming soon!

 

You have Successfully Subscribed!